Doctoraatsaanvraag indienen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Doctoraatsaanvraag indienen

Doctoraatsaanvraag indienen

Oproep aanvragen doctoraatsmandaten

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten & Koninklijk Conservatorium Antwerpen
in samenwerking met ARIA 

Deadline indienden aanvragen: 1 maart 2021
Start mandaten: 15 september 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doctoraatsmandaten 2021
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

In 2021 zullen twee doctoraatsmandaten ter beschikking gesteld worden door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool (start 15/09/2021).
Een eerste mandaat is open voor alle doctoraatsvoorstellen in het domein van de Beeldende Kunsten.
Een tweede mandaat wordt toegekend aan een doctoraatsvoorstel in het domein van de Vrije Grafiek.

Voorwaarden
— De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
— De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht).

Doctoraatsaanvraag indienen (deadline 1 maart 2021)

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Academie) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2021 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2021 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Academie) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Aanvraag indienen: wijze & deadline
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2021 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Doctoraat in de Beeldende Kunsten:
Looptijd: 4 academiejaren Start: 15/09/2021
Tewerkstelling 70%: 50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht

Het mandaat Doctoraat in de Beeldende Kunsten is open voor alle doctoraatsvoorstellen in het domein van de Beeldende Kunsten. Voorstellen dienen aan te sluiten bij de missie/missie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee onderschrijven en verder ontwikkelen.
Meer info over de missie/visie.
Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Doctoraat in de Vrije Grafiek:
Looptijd: 4 academiejaren
Start: 15/09/2021
Tewerkstelling 70%: 50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht

Het mandaat Doctoraat in de Vrije Grafiek is open voor alle doctoraatsvoorstellen in het domein van de Vrije Grafiek.

Vrije Grafiek
De oproep voor het doctoraatsmandaat in de Vrije grafische Kunsten richt zich specifiek op artistiek onderzoek dat, enerzijds, zich verhoudt tot de (her)positionering van vrije grafiek in het hedendaagse kunstenlandschap en de relatie (raakvlakken en onderscheid) met andere vormen van kunstexpressie, en dat anderzijds daarover een bredere discussie op gang kan brengen. Verwacht wordt dat in het voorstel de specificiteit van het medium in vraag gesteld wordt en mogelijkheden of variaties verkend worden die vrije grafiek als kunstmedium kunnen bestendigen en levensvatbaar houden in de toekomst door nieuwe impulsen en infusies te stimuleren. Kandidaten reiken in hun aanvraag pistes aan die de grenzen van autonome grafische kunstexpressie kunnen visualiseren, en die kunnen blootleggen welke aanhechtingen er zijn met andere vrije beeldende kunsten alsook meer toegepaste creatieve media.
Verwacht wordt dat de kandidaat-onderzoeker ruime praktijkervaring in grafiek als kunstenaar/ontwerper en vanuit die positie een breed perspectief heeft ontwikkeld op een veelheid van aspecten van dit medium (bijvoorbeeld het multiple, het origineel versus de kopie, de specifiek communicatieve kracht van elk sub-medium, serendipiteit binnen de indirecte expressievorm, ‘slow creativity’-processen, visuele communicatie, …). De kandidaat-onderzoeker heeft eveneens bewezen ervaring met het voeren van onderzoek in de eigen artistieke praktijk, in het bijzonder met betrekking tot de hierboven genoemde focus en doelstelling van het doctoraatsmandaat. Daarnaast kan hij/zij hedendaagse formats en allerlei publicitaire vormen voorleggen die de beoogde discussie kunnen voeden met een complexere lezing, waarbij zowel de maker als het publiek worden uitgedaagd om opnieuw na te denken over de functionaliteit van grafiek als communicator en als volwaardige artistieke taal.

Meer info over de missie/visie.
Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Selectieprocedure
Aanvragen dienen te voldoen aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure. Kandidaten worden gebriefd over het verloop en timing van deze procedure na indiening. De procedure kan voorzien in een interview door de externe Leescommissie die de aanvragen beoordeelt, al dan niet in combinatie met een artistieke proef.

Tijdspad selectieprocedure
1 maart 2021: deadline indienen
April/mei: evaluatie door Leescommissie en interviews
Mei: beslissing onderzoeksraad toekenning doctoraatsmandaten
Juni: bekrachtiging Sofa Raad toekenning doctoraatsmandaten en communicatie beslissing aan kandidaten
September: start 4-jarig doctoraatsonderzoek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doctoraatsmandaten 2021
Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kent in 2021 drie doctoraatsmandaten toe (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 15/09/2021). De oproep staat open voor onderzoeksvoorstellen in het domein van artistiek onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Er werden volgende aandachtgebieden geformuleerd:

  • Canon en repertoire in Podiumkunsten
  • Musiceren in interactie met technologie
  • Musician in society; maatschappelijke positie en rol van de muzikant in de samenleving

Deze aandachtgebieden geven interesses en noden weer vanuit de opleidingen, maar vormen geen bindend kader. Alle onderzoeksvoorstellen in Muziek en Podiumkunsten zullen evenwaardig geëvalueerd worden.

Voorwaarden
— De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
— De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht).

Doctoraatsaanvraag indienen (deadline 1 maart 2021)

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2021 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2021 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Aanvraag indienen: wijze & deadline 
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2021 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be

Specifiek voor doctoraten in Muziek is er de internationale doctoraatsopleiding docARTES (een samenwerking tussen de Universiteiten van Leuven, Antwerpen en Leiden, de conservatoria van Leuven, Antwerpen, Den Haag en Amsterdam en het Orpheus Instituut in Gent).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doctoraatsonderzoek zonder mandaat
Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Vrije aanvraag (deadline 1 maart 2021)
Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets (kevin.voets@ap.be). Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in.

Aanvragen dienen eveneens te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat.

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2021 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2021 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Aanvraag indienen: wijze & deadline
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek KCA Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2021 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be