Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Doctoraatsaanvraag indienen

Doctoraatsaanvraag indienen

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, AP Hogeschool, stelt in 2020 twee doctoraatsmandaten (50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht gedurende vier academiejaren, start 14/09/2020) ter beschikking.

Een eerste mandaat is open voor alle doctoraatsvoorstellen in het domein van de Beeldende Kunsten.

Een tweede mandaat wordt toegekend aan een doctoraatsvoorstel in het domein van het Mode-ontwerp of het Theaterkostuumontwerp.

Wat het mogelijke doctoraatsmandaat voor Mode-ontwerp betreft, wordt gezocht naar een mode-ontwerper/onderzoeker met een uitgebreid artistiek portfolio dat van internationaal en hoogstaand niveau is. Idealiter wordt vanuit de artistieke/ontwerpende praktijk onderzoek gevoerd naar de toekomst van de mode in de brede zin. Het onderzoek zou de visie rond mode moeten verruimen, en een dialoog kunnen zijn tussen de verschillende kunsten en disciplines. Het onderzoek speelt zich af in een sociaal, cultureel, politiek, ethisch en esthetisch kader, en dit vanuit een duurzaamheidsgedachte. De artistieke/ontwerpende praktijk en het onderzoek reflecteert het DNA van de mode-opleiding aan de Koninklijke Academie. Verder is het belangrijk dat de onderzoeker reeds ervaring heeft opgedaan in zowel het opstarten en uitbouwen van een eigen label alsook in het werken bij of voor andere modehuizen. Tenslotte verwachten we dat de onderzoeker/mode-ontwerper ook visueel en artistiek een sterk parcours heeft afgelegd door middel van samenwerkingen met beeldend kunstenaars, mode-fotografen en/of performers.

Wat het mogelijke doctoraatsmandaat voor Theaterkostuumontwerp betreft, zoeken we naar een onderzoeker - (theater-) maker - kunstenaar die opereert in het gebied tussen beeldende kunst, kostuumontwerp, theatervormgeving, dramaturgie, performance, dans en film. Hij/zij is actief in het hedendaags theater- en kunstenveld, hanteert conceptuele uitgangspunten voor het ontwerpen, en staat open voor samenwerkingen met acteurs, regisseurs, performers en andere kunstenaars. Hij/zij reflecteert door middel van een dialoog over het eigen werk en onderzoekt met een open vizier de hedendaagse kunsten en podiumkunsten. De onderzoeker heeft artistieke ervaringen opgedaan in het theater- en kunstenveld en kan haar/zijn concepten concreet vertalen naar een scenografie en/of een kostuumontwerp.

Voor beide mandaten verwachten we dat de voorstellen aansluiten bij de missie/missie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee onderschrijven en verder ontwikkelen. Meer info over de missie/visie.

Aanvragen dienen te gebeuren vanaf 2/12/2019 via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat.
Het formulier bezorg je aan het diensthoofd onderzoek, Els De bruyn, els.debruyn@ap.be

Deadline voor indienen: 2 maart 2020 

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kent in 2019 drie doctoraatsmandaten toe (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 14/09/2020). De oproep staat open voor onderzoeksvoorstellen in het domein van artistiek onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Er werden volgende aandachtgebieden geformuleerd:

  • Dans
  • Canon en repertoire in Podiumkunsten
  • Musiceren in interactie met technologie
  • Musician in society; maatschappelijke positie en rol van de muzikant in de samenleving

Deze aandachtgebieden geven interesses en noden weer vanuit de opleidingen, maar vormen geen bindend kader. Alle onderzoeksvoorstellen in Muziek en Podiumkunsten zullen evenwaardig geëvalueerd worden.

Aanvragen dienen te gebeuren vanaf 2/12/2019 via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat.
Het formulier bezorg je aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets, kevin.voets@ap.be

Deadline voor indienen: 2 maart 2020 

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Vrije aanvraag

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets, kevin.voets@ap.be. Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in. 

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat.

Financiering

Doctorandi zijn studenten (derde clyclus), ingeschreven aan de Universiteit. Ook wie geen financiering heeft, kan dus op zich doctoreren. In de praktijk is het meeste doctoraatsonderzoek wel gefinancierd, waardoor de doctoraatsstudent beschikt over werkingsmiddelen en een inkomen.

Financiering kan op verschillende manieren worden bekomen. Een belangrijke financieringsbron is het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (kortweg FWO). Op de FWO-website vind je alle gegevens over aanvraagprocedures, deadlines, criteria enzovoort.

Ook het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de UAntwerpen financiert (doctoraats)onderzoek. ARIA doctorandi gestart in academiejaar 2019-2020 of later, kunnen eenmalig een aanvraag doen voor 3000 euro aan werkingsmiddelen vanuit het BOF. De werkingsmiddelen worden toegekend als BOF onderzoeksproject, met de promotor van het doctoraat als promotor van het project.

Veruit het grootste deel van het artistiek onderzoek wordt echter gefinancierd door de Schools of Arts. Hierboven op deze pagina kom je meer te weten over de concrete organisatie van de aanvraagrondes. Je kan ook contact opnemen met de coördinator van elke School of Arts:

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: Els De bruyn, els.debruyn@ap.be
Koninklijk Conservatorium Antwerpen: Kevin Voets, kevin.voets@ap.be

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Deadline voor indienen: 2 maart 2020