Overslaan en naar de inhoud gaan

Grafisch Ontwerp
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Om je in te schrijven voor een bacheloropleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, en slagen voor de artistieke toelatingsproef.

 • Diplomavoorwaarden

  Voor de inschrijving in de academische bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten moet de kandidaat-student in het bezit zijn van een van de volgende diploma's:

  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
  • een diploma of certificaat uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

  De volgende studiebewijzen vallen hier onder meer onder:

  Belgische studiebewijzen:

  • een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap;
  • een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs;
  • een diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer;
  • een diploma van technisch ingenieur;
  • een diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan,uitgereikt door een conservatorium;
  • een diploma van de hogere technische school van de derde graad;
  • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding die leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledige leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect;
  • een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger onderwijs van sociale promotie of hoger beroepsonderwijs niveau 5 of een getuigschrift / getuigschriften / deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs niveau 5 waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal;
  • een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma;
  • een masterdiploma of gelijkwaardig diploma;
  • een kandidaatsdiploma of gelijkwaardig diploma.

  Buitenlandse studiebewijzen:

  • een Europees “Baccalaureaat Diploma”, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland;
  • een “Diplôme du baccalauréat international”, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève;
  • een Luxemburgs "diplôme de Fin d’Etudes secondaires" of "diplôme de Fin d’Etudes secondaires techniques";
  • een Nederlands of Surinaams diploma “Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs” (VWO);
  • Dit diploma is enkel geldig als toelating voor de professionele bacheloropleiding Dans en dus niet voor de academisch gerichte bacheloropleidingen binnen de Schools of Arts.
  • een Nederlands “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen”;
  • een Nederlands einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan;
  • een Frans diploma " Baccalauréat" met een minimum score van 10/20;
  • een Duits diploma “Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife/Abitur”;
  • een Brits diploma “General Certificate of Secondary Education” in 3 vakken met de waardering A*, A, B of C én “General Certificate of Education” met 2 vakken op advanced level (A-level) in 5 verschillende vakken;
  • een “High school diploma” (USA) met een ‘record of transcript’ (puntenlijst), dat ten minste 4 AP’s (Advanced Placements) vermeldt;
  • een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO);
  • een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard door NARIC Vlaanderen met één van de Vlaamse studiebewijzen die opgenomen zijn onder de algemene toelatingsvoorwaarden;
  • een diploma met attest dat verklaart dat de student op basis van het betreffende diploma toegang heeft tot universitaire studies van het land waarin dit diploma werd uitgereikt, indien dit land de Lisbon Recognition Convention (LRC) ratificeerde;
  • een bachelordiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk;
  • een masterdiploma van een geaccrediteerde instelling uit het ENIC-NARIC netwerk.

  Opgelet! De Nederlandse diploma “Middelbaar beroepsonderwijs” (MBO) met kwalificatieniveau 4 en de Nederlandse HAVO-diploma zijn niet voldoende om je in te schrijven voor een academische bachelor.

  Voor meer informatie over toelatingsvoorwaarden, contacteer academie@ap.be.

 • Taalvoorwaarden

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.
   De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten);
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing voor het Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Engels niveau B2 bezit.

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE)). Ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Je aanvraag kan je regelen via het studentensecretariaat.

  Medewerkers studentensecretariaat:

  Afhankelijk van waar je afkomstig bent, volgt je één van deze drie procedures:

  • Studenten uit een buurland van België;
  • Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool.
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) ingevuld door de onderwijsinstelling.

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Contact

  Medewerkers studentensecretariaat:

 • Toelatingsproef

  De bachelor in de Beeldende Kunsten is enkel toegankelijk mits het slagen voor de artistieke toelatingsproef. Meer informatie over de inhoud van de proef vind je hier.

  Je kan voor elke afstudeerrichting slechts één keer per academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef. Deelnemen aan de toelatingsproef voor meerdere afstudeerrichtingen is wel mogelijk.

  1 en 2 juli 2019: voor kandidaat-studenten met eender welke nationaliteit 
  2 en 3 september 2019: voor kandidaat-studenten binnen de EER (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein)

  Voor deelname wordt een administratieve kost van 25 euro gevraagd. Dit bedrag kan betaald worden tijdens je online registratie, en wordt in geen geval terugbetaald.

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Naam: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC: KREDBEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2019-2020

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2019-2020
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Als je langskomt bij Stuvo, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Let op dat je je aanvraag voor financiële ondersteuning bij de sociale dienst aanvraagt binnen de twee weken na inschrijving en ten laatste op 1 november (voor inschrijving na 15 oktober) anders dien je het volledige bedrag te betalen. 

Om je in te schrijven voor een masteropleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 • Diplomavoorwaarden
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel worden rechtstreeks toegelaten.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met een andere afstudeerrichting kunnen worden toegelaten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap kunnen toegelaten worden tot een schakel- of voorbereidingsprogramma na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een bachelordiploma Beeldende Kunsten met overeenkomstige afstudeerrichting en/of competentieprofiel behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen toegelaten worden tot de masteropleiding in de Beeldende Kunsten na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
  • Studenten met een ander bachelordiploma behaald in het buitenland (of de Franse Gemeenschap) kunnen via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de masteropleiding na het doorlopen van de toelatingsprocedure.
 • Taalvoorwaarden

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Nederlandstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Nederlandstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Nederlandse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • of door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) of voor het Nederlands Staatsexamen NT2 II, of een ander bewijs van een centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum.
   De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van vier Vlaamse universiteiten. De taaltest wordt onder meer afgenomen door Linguapolis.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing Nederlands wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Nederlands niveau B2 bezit.

  Taalvoorwaarde bij inschrijving in de Engelstalige Bachelor en Master
  Bij de inschrijving voor de Engelstalige academische bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten, onder welk contracttype dan ook, dien je te bewijzen voldoende kennis te bezitten van de Engelse taal. Dit kan op verschillende manieren:

  • of door het afleveren van een bewijs van het bezit van een ASO-diploma (Vlaamse kandidaat-studenten) of een VWO-diploma (Nederlandse kandidaat-studenten);
  • of door het afleveren van een bewijs van ten minste één met vrucht voltooid leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs;
  • of door het afleveren van een bewijs van slagen voor een opleiding of voor één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 ECTS-credits in het Engelstalig hoger onderwijs
  • of door het afleveren van een taalattest of taalcertificaat.

  Het vereiste niveau van taalbeheersing voor het Engels wordt bepaald volgens het CEFR (Common European Framework of Reference). Je taalcertificaat moet aantonen dat je voor het Engels niveau B2 bezit.

  Via onder meer Linguapolis kan je een taaltest Engels afnemen (Interuniversity Test of Academic English (ITACE)). Ook in andere taalcentra in Vlaanderen of in jouw thuisland kan je terecht voor een taaltest.

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Je aanvraag kan je regelen via het studentensecretariaat.

  Medewerkers studentensecretariaat:

  Afhankelijk van waar je afkomstig bent, volgt je één van deze drie procedures:

  • Studenten uit een buurland van België;
  • Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool.
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) ingevuld door de onderwijsinstelling.

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Contact

  Medewerkers studentensecretariaat:

 • Toelatingsprocedure

  Studenten zonder bachelordiploma Beeldende Kunsten, behaald in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap met overeenkomstige afstudeerrichting en competentieprofiel, moeten de toelatingsprocedure volgen alvorens zich in te schrijven voor de masteropleiding. Studenten die dit diploma wel hebben, mogen zich meteen definitief inschrijven.

  Eerste sessieVoor alle nationaliteiten
  Fotografie, Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp, Mode, Theaterkostuum, Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst, Vrije Grafiek

  Deadline registratie + indienen digitaal portfolio: 2 maart 2020
  Interviews: tussen 1 en 30 april 2020 (met uitzondering van de paasvakantie), op uitnodiging

  Tweede sessie: Enkel voor EER-studenten (Europese Unie + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein)
  Fotografie, Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp, Beeldhouwkunst, In Situ³, Schilderkunst, Vrije Grafiek (niet voor Mode en Theaterkostuum)

  Deadline registratie + indienen digitaal portfolio: 17 augustus 2020
  Interviews: 2 of 3 september, op uitnodiging

  Stap 1: Online registreren + Twee bestanden uploaden
  Via deze link kan je je registreren. Voor deelname wordt een administratieve kost van 25 euro gevraagd. Dit bedrag kan betaald worden tijdens je online registratie, en wordt in geen geval terugbetaald.

  • Persoonsgegevens: zo volledig mogelijk
  • Vermeld de titel van jouw bachelordiploma (bij 'Opmerking')
  • Vrije Kunsten moeten worden gespecificeerd: Beeldhouwkunst/Schilderkunst/Vrije Grafiek/In Situ³

  Upload twee bestanden, niet meer!
  Bestand 1.
   Volgende documenten, samengevoegd in één bestand (pdf, doc, docx):

  • CV
  • Persoonlijke motivatie
  • Voorstel masterproject (zie verder voor meer info)
  • Kopie van diploma's/certificaten van vorige en/of huidige opleiding (Als je nog in het laatste jaar van de bachelor zit, is een bewijs van inschrijving in jouw huidige onderwijsinstituut ook verplicht.)

  Bestand 2. Digitaal portfolio (zie verder voor vereisten)

  Zolang je je aanvraag niet afrondt, kan je de ingevoerde informatie herbekijken en bestanden toevoegen of verwijderen. Opgelet: Omdat ons systeem geen automatische bevestiging stuurt, zal je ook geen bevestigings-e-mail krijgen. Je wordt enkel gecontacteerd als er iets ontbreekt of onduidelijk is.

  Stap 2: Gesprek
  Onze administratie verwerkt je aanvraag, en het opleidingsteam evalueert je portfolio. Als je geselecteerd bent zal je een uitnodiging krijgen voor een gesprek op de Academie. Skype-interviews zijn ook mogelijk, behalve voor Mode. Geselecteerde studenten voor Mode zullen een extra opdracht krijgen (afhankelijk van voorgaande studies), en moeten 2 dagen aanwezig zijn. De evaluatie van het gesprek zal je via e-mail ontvangen.

  Stap 3: Definitief inschrijven
  Informatie over het definitief inschrijven zal je ontvangen na een positieve evaluatie van het gesprek.

   

  Vereisten portfolio

  • Je digitale portfolio moet een verzameling zijn van je artistieke werk (schetsboeken, illustraties, tekeningen, foto's,...), dat aantoont hoe je artistieke capaciteiten en ideeën zijn geëvolueerd de laatste jaren.
  • Onderzoek en werkwijzes van hoe je je werk hebt ontwikkeld zijn even belangrijk als de resultaten.
  • Vermeld alle nuttige info zoals de datum van een werk, gebruikt materiaal, expo's, locaties,...
  • Bij werk dat met anderen werd gemaakt moet je je rol in het proces beschrijven.
  • Volgende formaten zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpeg, gif. De maximale bestandsgrootte is 15MB. Als je portfolio groter is dan 15MB kan je een link geven naar een onedrive, een google drive of een website.

  Extra vereisten voor Mode:

  • Een volledig beeld van de collectie(s) van je vorige opleiding, met alle bijhorende aspecten: coupe, materiaalkeuze, kleurkeuze, onderzoek
  • Een reeks silhouetten en materialen
  • Tekeningen van silhouetten
  • Je artistieke bagage moet zichtbaar zijn in je portfolio.

   

  Voorstel masterproject
  Het masterprojectvoorstel is een uitleg van het onderzoek naar, en het resultaat van je project. Met andere woorden: Wat zal de inhoud van je werk zijn tijdens je opleiding, en hoe denk je dit te bereiken? Dit voorstel mag jou later uiteraard op geen enkele manier beperken, en mag en zal veranderen tijdens je proces. Dien een tekst in van ongeveer 1 pagina, eventueel aangevuld met visuele elementen, waarin je je uitgangspunt uitlegt. Extra vereiste voor Mode: Een voorstel met een collectie van 12 silhouetten (onderzoek, schetsen, materiaal,...)

   

  Voorbereidings- of schakelprogramma
  Zoals je kon lezen bij Diplomavoorwaarden moeten sommige studenten een voorbereidings- of schakelprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor internationale studenten die geen bachelordiploma hebben met een overeenkomstige afstudeerrichting, om artistieke vaardigheden en/of artistiek onderzoek te verbeteren. Het is ook bedoeld voor binnenlandse studenten die hun artistieke kennis en onderzoek moeten verbeteren voor ze aan een masteropleiding beginnen. Dit programma geeft studenten de kans om bekend te raken met de methodes van de docenten aan de Academie. Het programma duurt één academiejaar.

  Het programma bestaat uit ongeveer 45 studiepunten:

  • praktijkatelier, vooral uit 3Ba
  • specifieke vakken verwant aan het praktijkatelier
  • onderzoeksmethodiek uit 3Ba

  Bij het samenstellen van jouw programma wordt rekening gehouden met voorgaande studies. Na een positief resultaat op het einde van het academiejaar krijg je een certificaat dat je automatisch toegang biedt tot de masteropleiding.

Bijkomende nuttige info

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Naam: AP Hogeschool
  Adres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
  IBAN: BE62 7350 2845 7461
  BIC: KREDBEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2019-2020

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2019-2020
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen.

  Voor meer informatie over je studiekosten ga naar https://www.ap.be/studiekosten

  Bij de sociale dienst van Stuvo AP kan je terecht voor info en bemiddeling op maat over (verminderd) studiegeld, een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap of een voorschot daarop, werken en studeren, een stuvo-toelage, huisvesting en meer. Op www.centenvoorstudenten.be vind je alvast een helder overzicht van alles wat met de financiering van je studie te maken heeft.

  Als je langskomt bij Stuvo, breng dan zeker je elektronische identiteitskaart mee (en zorg dat je je pincode kent). 
  Lees hier hoe je ons kan bereiken: https://www.ap.be/financiele-ondersteuning

  Let op dat je je aanvraag voor financiële ondersteuning bij de sociale dienst aanvraagt binnen de twee weken na inschrijving en ten laatste op 1 november (voor inschrijving na 15 oktober) anders dien je het volledige bedrag te betalen. 

Alle opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zijn toegankelijk voor Erasmusstudenten, behalve Mode. Een uitwisselingsstudent moet studeren aan één van de partnerinstellingen waarmee we een wederzijdse overeenkomst hebben.

 • Verblijfsvergunning

  Wil je als buitenlandse student voor je opleiding aan de Academie in België komen wonen?
  Hou er dan rekening mee dat je verblijfsvergunning in orde moet zijn. Afhankelijk van waar je afkomstig bent, hangen daar andere procedures aan vast.

  Als je als buitenlandse student voor een periode van meer dan drie maanden in België verblijft, is het verplicht om een verblijfsvergunning aan te vragen en je in te schrijven in het vreemdelingenregister op de dienst bevolking van de plaats waar je in België verblijft. Je aanvraag kan je regelen via het studentensecretariaat.

  Medewerkers studentensecretariaat:

  Afhankelijk van waar je afkomstig bent, volgt je één van deze drie procedures:

  • Studenten uit een buurland van België;
  • Studenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER);
  • Studenten uit een niet-EU/niet-EER-lidstaat.

  Studenten uit een buurland van België

  Aanvraag

  Wil je je domicilie (wettelijke woonplaats) bij je ouders of gezin in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg behouden en in België op tijdelijke basis verblijven? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Je neemt één pasfoto mee (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Je ontvangt een verblijfsdocument ‘Bijlage 33’. Dit document is geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Om je Bijlage 33 te verlengen, vul je een inlichtingenblad voor verlenging in. Dit bezorg je samen met een kopie van je inschrijvingsattest van het nieuwe academiejaar aan het studentensecretariaat. Na verwerking van je dossier maakt het studentensecretariaat een afspraak voor jou bij Gate15. Op de afspraak overhandig je je oude Bijlage 33 en één nieuwe pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm - witte achtergrond). Vervolgens ontvang je een nieuwe Bijlage 33.

  ­Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) (niet-buurland van België) of uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en wil je je domicilie in België plaatsen? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (Europese ziekteverzekeringskaart)
  • Een bewijs of verklaring van voldoende bestaansmiddelen
   • Attest van studiefinanciering door een beursinstelling
   • Een bewijs van eigen financiering: een verklaring op eer door de student.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 – witte achtergrond). Je wordt op dat moment ingeschreven in het wachtregister. De stad levert onmiddellijk een ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ af (= Bijlage 8). De wijkagent heeft vervolgens vier weken de tijd om je verblijfplaats te komen controleren. Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat opnieuw om voor jou een afspraak te maken bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je opnieuw je identiteitskaart of paspoort voorleggen en de ‘Bijlage 8’ die je tijdens je vorige afspraak hebt gekregen. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Je ‘verklaring van inschrijving in het wachtregister’ wordt vervangen door een ‘verklaring van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= Bijlage 8).

  Tijdens deze afspraak kan je ook een elektronische E-kaart aanvragen (5 jaar geldig). Dit is niet verplicht, maar is wel nodig om bijvoorbeeld een rekeningnummer of een ziekteverzekering te kunnen openen in België. Hiervoor dien je een pasfoto in en betaal je het bedrag voor de elektronische E-kaart. Na twee weken krijg je een pincode en kan je de kaart gaan ophalen.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Studenten uit een EU/EER-lidstaat

  Aanvraag

  Ben je afkomstig uit een lidstaat van buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte? Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je D-visum;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool.
  • Indien je een visum type B6 hebt: beursattest;
  • Indien je een visum type B7 hebt: uitwisselingsovereenkomst.

  Bezorg deze documenten aan het studentensecretariaat (elk document in een afzonderlijk PDF-bestand):

  Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. Vervolgens worden de documenten nagekeken en wordt de reële verblijfplaats van de student gecontroleerd. De wijkagent heeft vier weken tijd om je verblijfplaats te controleren.

  Als de wijkagent vaststelt dat je daadwerkelijk woont op het opgegeven adres, vraag je aan het studentensecretariaat om voor jou een afspraak te maken bij studentenorganisatie Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je identiteitskaart of paspoort voorleggen en 2 pasfoto’s (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt voor je elektronische verblijfskaart en ontvangt een document Bijlage 15. Dit is een tijdelijk bewijs van je inschrijving in het vreemdelingenregister. Ongeveer twee weken na je afspraak, ontvang je een pincode en kan je je verblijfskaart ophalen. Neem je paspoort, de pincode en de bijlage 15 mee. De verblijfskaart is meestal geldig tot 31 oktober van het volgende academiejaar.

  Verlenging

  Verzamel eerst alle benodigde documenten:

  • Een ingevuld en ondertekend inlichtingenblad voor verlenging;
  • Een kopie van je geldige identiteitskaart of paspoort;
  • Een kopie van je inschrijvingsattest van AP Hogeschool;
  • Een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs van een beurs, tenlasteneming voor derdelands student (bijlage 32), proof of solvency);
  • Een bewijs van een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, ofwel een privéverzekering ofwel een inschrijving bij een erkende mutualiteit ;
  • Examenresultaten van het afgelopen jaar (individueel rapport);
  • Standaardformulier (op basis van je individueel rapport) ingevuld door de onderwijsinstelling.

  Bezorg de documenten aan het studentensecretariaat. Het studentensecretariaat neemt vervolgens contact op met het loket Buitenlandse Studenten en start het dossier op. De aanvraag moet ten minste 15 kalenderdagen voor de vervaldag van de huidige verblijfskaart, ingediend worden bij het loket Buitenlandse Studenten. Een aanvraag die te laat wordt ingediend, wordt automatisch onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Indien er documenten ontbreken, krijg je nog 15 dagen tijd om de nodige documenten binnen te brengen. Als dit niet binnen de 15 dagen gebeurt, dan wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard via een bijlage 29.

  Als alle documenten verwerkt zijn door het loket Buitenlandse Studenten, maakt het studentensecretariaat voor jou een afspraak bij Gate15. Tijdens deze afspraak moet je je paspoort of identiteitskaart voorleggen en een pasfoto (grootte 3,5 x 4,5 cm – witte achtergrond). Je betaalt dan ook de kosten voor de verlenging van je verblijfskaart.

  Uitschrijving

  Wanneer je vertrekt uit België, moet je je uitschrijven als een inwoner van Antwerpen.
  Dit kan je online doen via deze link.

   

  Contact

  Medewerkers studentensecretariaat:

 • Toelatingsprocedure

  Deadlines voor aanvragen
  Eerste semester: 15 mei
  Tweede semester: 15 november

  Stap 1 - E-mail van partnerinstelling
  De partnerinstelling stuurt een informele e-mail naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (faby.vangrimberge@ap.be), waarin wordt vermeld dat jij officieel bent geselecteerd als uitwisselingsstudent.

  Stap 2 - Aanvraag van student + CV + motivatiebrief + foto
  Download hier het aanvraagformulier: EISM application form 2019-2020

  Bezorg volgende documenten aan faby.vangrimberge@ap.be:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier, getekend door je onderwijsinstelling
  • jouw CV + motivatiebrief
  • een digitale foto (JPEG-bestand)
  • Overzicht van je vorige resultaten (eerste semester)
  • Portfolio: je digitale portfolio is een verzameling van je artistieke werk (fotos, scans van je schetsboek, documenten, tekeningen,...). Gebruik het uploadplatform www.wetransfer.com om je portfolio naar faby.vangrimberge@ap.be te sturen.
  • Brief waarin vermeld wordt dat je ben geselecteerd. Dit krijg je van je thuisinstelling.

  Stap 3 - Toelating
  Je zal per e-mail bericht krijgen over je eventuele toelating:

  ten laatste midden juni voor het eerste semester
  ten laatste midden december voor het tweede semester

Bijkomende nuttige info