Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Orgel | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Orgel

Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Orgel

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van AP Hogeschool Antwerpen gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht Hoofdvakdocent Orgel (muziek klassiek).

Deadline voor kandidatuur is 15 november 2023

Start opdracht is september 2024

1.    Screening van de arbeidsmarkt
De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent orgel. 

2.    Doelgroep
Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool Antwerpen als externen kunnen zich aanmelden.

3.    Taakomschrijving
Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d. 

4.    Profielomschrijving
 

De kandidaat:
-    is een artistieke persoonlijkheid, actief op nationale en internationale podia, als solist en in kamermuziekverband;
-    koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent en kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier); 
-    geeft blijk van een grote bevlogenheid die overgedragen kan worden op de studenten en stelt de student daarbij centraal, laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen; 
-    is bedreven in zowel basso continuo als klassieke liturgie;
-    beschikt over een goed netwerk met betrekking tot Belgische orgellocaties;
-    heeft affiniteit met andere toetsinstrumenten;
-    beschikt over uitgebreide lijst van opnames als organist;
-    heeft nauwe banden met het Belgische muziekleven en (deeltijds) kunstonderwijs;
-    beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler (bewijsdocumenten dienen meegestuurd te worden in het aanvraagdossier);
-    is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van pedagogische projecten; 
-    heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking;
-    heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via academisch onderzoek en is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten;
-    is flexibel en geëngageerd 

De kandidaat:
-    woont of werkt in België of is bereid om te werken in België
-    is loyaal tegenover het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
-    heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis of is bereid om zich in beide talen te bekwamen tot dit niveau
-    voor internationale kandidaten: heeft een Europese nationaliteit of beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Bewijsmateriaal hiervan dient meegestuurd te worden in het aanvraagdossier. 


5.    Procedure

Fase 1 – indiening dossier vóór 15 november 2023 (9.00 am):
Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:
-    een brief met motivering;
-    een curriculum vitae, inclusief een lijst van concerten en artistieke prestaties;
-    een drietal uitgeschreven artistieke referenties m.b.t. tot de uitstraling en artistieke carrière als organist (i.e. aanbevelingsbrieven);
-    bewijs van de Europese nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België;
-    enkele uitgeschreven pedagogische referenties of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs;
-    een nota van max 2 A4-pagina’s over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch traject dat men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Fase 2 – selectie op dossier:

Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek Klassiek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.


Fase 3 – screeningsproeven op 29 en 30 januari 2024:

De weerhouden kandidaten uit fase 2 worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een commissie met zowel interne als externe experten. De screening omvat volgende onderdelen, verdeeld over de twee dagen:
-    publiek recital: uitvoering van werken of fragmenten naar keuze op 2 verschillende instrumenten (30 min vrij te verdelen):
•    in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen: Patrick Collon-orgel uit 1977 *
•    in de Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5, Antwerpen: Walcker 1905 **

-    publieke les met 2 studenten van verschillend niveau en met verschillend repertoire: 1 student in het KCA en 1 student in de Brabantse Olijfberg

-    interview over o.a. de geschreven motivatie, de uitgevoerde werken, het orgelrepertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en het verloop van het opleidingsprogramma, de evaluatie van studenten, toonmomenten, een casestudy, etc.

*Gedetailleerde info over het Patrick Collon-orgel vind je hier.
**Gedetailleerde info over het Walcker-orgel vind je hier.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:
-    het ingediende dossier 
-    de publieke les
-    het recital
-    het interview
-    de pedagogische ervaring
-    de artistieke persoonlijkheid
De commissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.


Fase 4 - eventuele tewerkstelling: 

De artistieke staf van de opleiding onderzoekt op basis van het rapport van de screeningscommissie de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten dat inschrijft in de klas zal het loon proportioneel berekend worden.

Indien zich voor deze screening geen kandidaten aanmelden, of indien geen van de aangemelde kandidaten gerankt worden door de screeningscommissie, of indien de gesprekken voor een eventuele tewerkstelling niet resulteren in een positief advies, kan de artistieke staf tewerkstellingsgesprekken opstarten met een kandidaat-docent buiten deze screeningsprocedure om tijdelijk de lacune op te vangen. 
De invulling door de externe kandidaat-docent wordt in dat geval geëvalueerd op het einde van het academiejaar, waarbij de beoordeling conform (fase 3 van) de gebruikelijke screeningsprocedure verloopt.


6.    Praktisch

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (beschrijving zie punt 5 fase 1) per mail aan te leveren voor 15 november 2023 om 9.00 a.m. via conservatorium@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij: 
Inge Simoens, Opleidingshoofd Muziek Klassiek, inge.simoens@ap.be of tel. +32 473 86 22 02

Meer informatie over de opleiding Muziek (missie, visie, didactisch concept) vind je hier. Het screeningsreglement kan hier geraadpleegd worden.