Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Piano | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Piano

Screening arbeidsmarkt hoofdvakdocent Piano

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van AP Hogeschool Antwerpen gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht hoofdvakdocent piano (muziek klassiek).

Deadline voor kandidaatstelling: 7 januari 2024 // Start van de opdracht: september 2024


1.    Screening van de arbeidsmarkt

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten hoofdvakdocent piano. 

2.    Doelgroep

Het is een open screening, dus zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium - AP Hogeschool Antwerpen als externen kunnen zich aanmelden.

3.    Taakomschrijving

Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d. 

4.    Profielomschrijving

De kandidaat

 • is een artistieke persoonlijkheid, actief op nationale en internationale podia, als solist en in kamermuziekverband
 • heeft bij voorkeur affiniteit met andere toetsinstrumenten
 • heeft een uitgebreide lijst van opnames als pianist
 • heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven en voeling met het Belgische (deeltijds kunst)onderwijs
 • beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler (bewijsdocumenten dienen meegestuurd te worden in het aanvraagdossier)
 • koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent en kan zijn/haar pedagogische bekwaamheid aantonen (bewijsstukken toevoegen in het aanvraagdossier)
 • is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van pedagogische projecten
 • geeft blijk van een grote bevlogenheid die overgedragen wordt op de studenten 
 • heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking
 • heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via academisch onderzoek en is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten
 • laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen 
 • is flexibel en geëngageerd 

De kandidaat

 • woont of werkt in België of is bereid om te werken in België
 • is loyaal tegenover het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen
 • heeft een vlotte Nederlandse en Engelse taalkennis of is bereid om zich in beide talen te bekwamen tot dit niveau
 • voor internationale kandidaten: heeft een Europese nationaliteit of beschikt over een arbeidsvergunning voor België. Bewijsmateriaal hiervan dient meegestuurd te worden in het aanvraagdossier. 

5.    Procedure

Fase 1 – indiening dossier voor 7 januari 2024 (9.00 am):

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:
-    een brief met motivering 
-    curriculum vitae, inclusief een lijst van concerten en artistieke prestaties
-    een drietal uitgeschreven artistieke referenties m.b.t. tot de uitstraling en artistieke carrière als pianist (i.e. aanbevelingsbrieven)
-    bewijs van de Europese nationaliteit of van de arbeidsvergunning voor België
-    enkele uitgeschreven pedagogische referenties of bewijsstukken van pedagogische opdrachten, bij voorkeur op niveau hoger onderwijs
-    een nota van max 2 A4-pagina’s over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch traject dat men binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wenst te realiseren.

Fase 2 – selectie op dossier


Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 – screeningsproef op 4 en 5 maart 2024:

De op dossier weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een commissie met zowel interne als externe experten. De screening omvat volgende onderdelen:

 • publiek recital (30'): uitvoering van werken of fragmenten naar keuze die een weerspiegeling zijn van de artistieke persoonlijkheid van de kandidaat
 • publieke les met 2 studenten van verschillend niveau en met verschillend repertoire
 • interview over o.a. de geschreven motivatie, de uitgevoerde werken, het pianorepertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en het verloop van het opleidingsprogramma, de evaluatie van studenten, toonmomenten, een casestudy, etc.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden wordt met volgende elementen:

 • het ingediende dossier 
 • de publieke les
 • het recital
 • het interview
 • de pedagogische ervaring
 • de artistieke persoonlijkheid

De commissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling

De artistieke staf van de opleiding onderzoekt op basis van het rapport van de screeningscommissie de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten dat inschrijft in de klas zal het loon proportioneel berekend worden.

Indien zich voor deze screening geen kandidaten aanmelden, of indien geen van de aangemelde kandidaten gerankt wordt door de screeningscommissie, of indien de gesprekken voor een eventuele tewerkstelling niet resulteren in een positief advies, kan de artistieke staf tewerkstellingsgesprekken opstarten met een kandidaat-docent buiten deze screeningsprocedure om tijdelijk de lacune op te vangen. 
De invulling door de externe kandidaat-docent wordt in dat geval geëvalueerd op het einde van het academiejaar, waarbij de beoordeling conform (fase 3 van) de gebruikelijke screeningsprocedure verloopt.
 

6.    Praktisch

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier (beschrijving zie punt 5 fase 1) per mail aan te leveren voor 7 januari 2024 om 9.00 a.m. via conservatorium@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij: 
Stephanie Proot, lid Artistieke Staf Muziek Klassiek, stephanie.proot@ap.be.

Meer informatie over de opleiding Muziek vind je hier. Het screeningsreglement kan hier geraadpleegd worden.